کاریکاتور های به زبان انگلیسی به نفع مسلمانان


کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین ۲۰۱۲ ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین Images 2012 ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین ۱۴۳۳ ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین
 
ترجمه :متهم است .. زنده یامرده, احتیاط کنیدبسیارخطرناک است

کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین ۲۰۱۲ ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین Images 2012 ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین ۱۴۳۳ ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین
 
یک راهبه می تواند سرتاپای خود را بپوشاند تا زندگیش را وقف عبادت
 
کند , درست است ؟

اما چرا وقتی یک زن مسلمان این کار را انجام دهد , مورد ملامت
 
قرارمیگیرد ؟
 
کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین ۲۰۱۲<br /><br /><br /> ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین Images 2012 ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین ۱۴۳۳ ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین
 
وقتی زنی در غرب خانه داری کند وبه تربیت کودکانش بپردازد مورد ستایش
 
وتقدیر جامعه قرار گرفته فداکارشمرده میشود اما اگر همین کار را زن
 
مسلمان انجام دهد مورد ملامت قرار می گیرد

کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین 2012 ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین Images 2012 ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین 1433 ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین
 
حقوق وآزادی هر دختری ایجاب می کند که به دانشگاه برود وهرچه را
 
دلش میخواهد می تواند بپوشد اما دختر با حجاب مسلمان از ورود به
 
دانشگاه منع می شود

کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین 2012<br /><br /><br /> ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین Images 2012 ,کاریکاتیر</p><br /><br /> <p> انجلیزی<br /><br /><br /> مناصر<br /><br /><br /> للمسلمین ۱۴۳۳ ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین
 
اگر کودکی به موضوعی علاقمند باشد باید آن را رشد ونمو داد اما اگر
 
علاقمند به اسلام باشد باشد فایده ای ندارد


کاریکاتیر<br /><br /><br /> انجلیزی<br /><br /><br /> مناصر<br /><br /><br /> للمسلمین ۲۰۱۲ ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین Images 2012 ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین ۱۴۳۳ ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین

 

اگر شخصی جان خود را بخاطر نجات دیگران به خطر اندازد شجاع ودلیر خوانده می شود وهمه جامعه او را محترم می شمارند اما اگر فلسطینی باشد وسعی کند فرزندش یابرادرش را نجات دهد تا مبادا دستش بشکند یا ازمادرش دفاع کند تاکه مورد تجاوزقرار نگیرد یا از منزلش دفاع کندتاکه ویران نشود به او تروریست می گویند

 

کاریکاتیر انجلیزی مناصر</p><br /><br /> <p> للمسلمین<br /><br /><br /> 2012<br /><br /><br /> ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین Images 2012 ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین ۱۴۳۳ ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین
 
اگر یک یهودی شخصی را بکشد هیچ ربطی به دین یهودیت ندارد
 
اما اگر مسلمانی به جرمی متهم شود اسلام را متهم اصلی می دانیم
 

کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین 2012 ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین Images 2012 ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین 1433 ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر<br /><br /><br /> للمسلمین
 
هر مشکلی که پیش اید ما انواع راه حل ها را می پذیریم اما اگر اسلام
 
راه حل نشان دهد حتی حاضر نیستیم به آن نگاه کنیم


کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین 2012 ,کاریکاتیر<br /><br /><br /> انجلیزی<br /><br /><br /> مناصر<br /><br /><br /> للمسلمین<br /><br /><br /> Images<br /><br /><br /> 2012 ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین ۱۴۳۳ ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین

 

وقتی کسی ماشین خوبی را به شیوه نادرستی براند کسی ماشین را مقصر

 

نمی داند اما اگر مسلمانی خطا کند یا درست برخورد نکند مردم ما می گویند

 

اسلام مقصر است !!


کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین ۲۰۱۲ ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین Images 2012 ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین ۱۴۳۳ ,کاریکاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین

 

بدون نیم نگاهی به قوانین وشرع اسلام, مردم ما هرآنچه که رسانه ها

 

می گویند باور دارند , اما سؤال اینجاست که قرآن چه می گوید!

/ 0 نظر / 89 بازدید